سندرغاړي .. نغمه بی بی مینه والو ته دي په ډاګه وی.

سندرغاړي .. نغمه بی بی مینه والو ته دي په ډاګه وی.

 

نظارېوسفزې
د پښتو ژبي مینه والو او په خصوصی توګه د لر او بر د نوموړي سندرغاړي .. نغمه بی بی مینه والو ته دي په ډاګه وی.
چي د نغمي بی بی د مړيني په حقله چي په شوسل میډیا کښ کوم خبر خپور شوي دي.
چي نغمي په دبي کښ د ګاډی د ټکر په پيښه کښ مړه شوي ـ
دا بيخی يو درویغژن او بي پښو لاسو خبر دي ..
چا بد بخته خلقو د ډول خبر خپور کړي دي چي د نغمي بی بی مينه وال يی په تشويش او غم کښ را ایسار کړی دی.
نغمه بی بی په خیریت سره ده .. روغه جوړه ده.
د مونږ ورته د ډير ژوند او روغ صحت د پاره دعاګاني کوو.
او دا ډول بي بنیاده خبر خپرولو والاؤ د رور ولي اپيل کوم.
چي د داسي بي بنیاده او دروغژن خبر خپورولو سخه ډډه اوکړی داسي خبرونه هيڅ ګټه نه لری بي لا دي نه چي د چا زړه پري ازار شی.
او د چا زړه ازارول د لويي ګناه په شمير کښ راځی …
مننه