ستاسو غږ به هنر پورته کوی

ستاسو غږ به هنر پورته کوی

که ستاسو چم ګاونډ کی کومه داسی حادثه
اوشی چی تاسو غواړی چی خلک تری خبر شی
یا په کومه مسله باندی خپل اواز تر واکدارانو رسول غواړئی نو هنر ټي وی به ستاسو غږ خلکو ته رسوی پاڼي ته ئي رالیږئی زمونږ په ویب سائټ به ئي خپروو Hunartvofficial.com