پختون لکه دمشال اونقيب قتل کړےشي.

پختون لکه دمشال اونقيب قتل کړےشي.

چي پختون لکه دمشال اونقيب قتل کړےشي. ۷۰ فيصده پختانه ګمان کوي چي واقعي ګنهګارووځکه قتل شو. ۲۰ فيصده سوچ کوي چي که مړشونوزمونږ څه، خاموشي بهتره ده مونږاوزمونږکوروالا خو بچ يو. د۵ فيصده په چغواودهغه ۷۰فيصد ه سره اوڅه نوروهلقوسره په جګړه زان له مري وچي کړي، څه ورزي چغي ووښي بياخاموشه شي، څه وخت پس بيا بل قتل کړي شي اوقيصه بيادسره شي. دي ۷۰% ته خواست دےچي که څوک دهشت ګردياګستاخ هم وي نو په دين کيي اوپه قانون کيي دهغي دپاره طريقه موجوده ده، پکارده چي په هغي طريقه سزاشي. چاته هم حق نيشته چي دين اوقانون خپل لاس کي واخلي داظلم دےاودظلم خلاف اوزکول ستاسوهم فرض دي. اودشل فيصده ته وائيم چي دايمان اودپختوپه اخره درجه ولاړيي ډيرخودغرضه يي، کيدي شي زرددغه اخري درجي نه هم لاندي لاړشي. اود۵فيصده خوبه چغي وخي
ګلزار حسین