فاروق فراق

فاروق فراق

درې نسلونه مو جنګونو اؤ مرګونو تباه کړل اؤ سلسله لا جارې ده، ایا تاریخ کې دنړۍ بل قام دومره اوږد جنګ لیدلی؟