عاصمه جهانګیر پسې هغه خلک

عاصمه جهانګیر پسې هغه خلک

پۀ عاصمه جهانګیر پسې هغه خلک هم بد رد وایي څوک چې د خپل کلي پۀ چیک پوسټ د خپل شناختي کارډ راغیستلو پۀ وخت هم د زلزلې د سپي پۀ شان تمام رپيږي، رنګ یې لکه د نارنج زېړ تښتېدلی وي او خولۀ یې د هاړ د لوټې غوندې وچه شوې وي.
اروا یې ښاده او یاد یې تل