‎ژباړه کرن خان

‎ژباړه کرن خان

‎د سائيکالوجي په رڼا کې

‎کوم کس چې بې وجه او په وړه وړه خبره زیات خاندي پوهه شۍ چې انتهائي یوازې دی

‎که یو څوک زیات خوب کوي نو هغه کس خفګان لري

‎که څوک کمې خبرې کوي او چې بیا خبرې کوي نو زر زر کوي هغه به په ځان کې څه نا څه راز لري

‎که یو څوک نه ژاړي نو هغه به د دننه نه کمزورې وي

‎که یو څوک زیات خوراک کوي نو حتمن به ورته ذهني یا اعصابي تکلیف یا ټينشن وي

‎که یو څوک په وړه وړه خبره یا کار ژاړي نو دا انسان د معصوم او نرم زړه مالک دی

‎که یو کس په وړه وړه خبره غصه کیږي نو
‎هغه ته د مینې ضرورت دی

‎ژباړه کرن خان