د زمري او موږک پند لرونکې کیسه!

د زمري او موږک پند لرونکې کیسه!

د زمري او موږک پند لرونکې کیسه!

یو موږک د ځنګل باچا (زمري) ته وویل: که د پاچا سلامت اجازه وي، یوه خبره کوم.
زمري وویل: ووایه، هر څه دې چې په زړه وي ویې وایه.
موږک وویل: زه کولای شم چې، تا په یوه میاشت کې ووژنم!
زمري په تمسخر وویل: ته مې وژنې؟ او ویې وخندل.
موږک: هو، فقط یوه میاشت وخت راکړه.
زمري ورسره موافقه وکړه او ویې ویل، که په یوه میاشت کې دې ونه وژلم، بیا ستا د سر خیر نشته.
ورځې تېرېدې..
په لومړۍ اونۍ کې زمري د موږک په خبره خندل؛ خو کله کله به یې خوب لیده چې موږک یې په رښتیا وژني.. خو چندان اهمیت یې نه ورکاوه.
په دوهمه اونۍ کې د زمري په زړه کې لږ لږ ویره او ډار پیدا شو.
په دریمه اونۍ کې یې له ځانه سره ویل، هسې نه چې د موږک خبره رښتیا وخیژي..
په څلورمه اونۍ کې زمری ښه پوره ډاریدلی او ترهیدلی و..
میاشت پوره شوه او ټاکلې ورځ راورسېده، د ځنګل حیوانات د موږک په ملتیا د زمري پوښتنې ته ورغلل او غار ته ورننوتل..
هک حیران شول، ګوري چې د زمري تش کالبوت پروت دی او ساه یې ختلې ده..
موږک ته دا راز معلوم و چې، په نفس باندې د مصیبت انتظار تر ټولو سخت عذاب دی.