نقیب الله محسود او راو انور

نقیب الله محسود  او راو انور

ډیره ده حیرانتیا خبره ده چې راوؤ انور یا ګرفتار شوې ندی او جج ورته په یو شکمن خط دوئی ته په ریاستی کچه د تحفظ ورکولو امر وکړو او زیاته د حیرانتیا خبره دغه ده چې دا معلومه نه ده چې دا خط د راو لخواه عدالت ته لیږل شوې دې او که نه. خو راؤ ته د چا نه خطره ده راؤ خو دې عدالت مجرم ګرځولې ده نه پوهیږم چې دا هر څه د چا په اشاره شوی چې د عدالت قاضې یو شکمن خط ته دومره پیاوړتیا ورکړه.