پلار او زوی

پلار او زوی

یوه ورځ یو پلار د خپل زوی په اوږه باندی لاس کښیښود او ورته یی وویل
زویه – زه به قوی یم – او که ته به قوی یی ؟
زوی یی ورته وویل چی – زه قوی یم
پلار یی چی د ۴۵ کلونو په شا او خوا کی ؤ بیا یی د زوی نه پوښتنه وکړه چی
زویه زه به قوی یم او که ته به قوی یی ؟
زوی یی ورته بیا وویل چی پلاره – زه قوی یم
پلار یی د ځایه پورته شو او یو څو قدمه مخکی ولاړ – او له خفګانه یی څو اوښکی د سترګو توی شوی
او د دریم ځل لپاره یی د زوی نه پوښتنه وکړه چی
زویه زه به قوی یم او که ته به قوی یی ؟
زوی یی ورته وویل چی پلاره — ته قوی یی
پلار یی ورته وویل — زما نا راحتی چی دی ولیده نو ځکه دی وویل چی ته قوی یی ؟؟؟
زوی یی ورته وویل
هغه دوه ۲ ځلی می چی درته وویل ، چی زه قوی یم علت یی دا ؤ چی
ستا لاسونه زما په اوږو باندی پراته ؤ ، ملا می د غره په شان کلکه ، مضبوطه او ګرمه وه
خو کله چی دی لاس زما د اوږو نه پورته کړ او روان شوی ، ومی لیدل چی
بی له تا نه زه هــــیــڅ هـــم نـــه یم