کلیوال خلک اوس هم ډيره مینه کوی

کلیوال خلک اوس هم ډيره مینه کوی

(کلیوال خلک اوس هم ډيره مینه کوی )
یو پلار او ځوی لګیا وو په پټي کی لور په لاس
سلام پری واچوو
ورته می وی که ستاسو اجازه راته اوشی نو مونږ ستاسو په دی ځایی کی لږه ویډيو جوړوو
ډير په مینه یی راته اجازه راکړه
زر زر یی راله ګنی رامات کړل
ټوله ورځ یی راسره کړاوو اوکړ
کار مو کوو په دی کی یو بل کاکا هم خبر شو
چی د پښور میلمانه راغلی دی
په منډه کورته لاړو غټی وریجی یی راله راوړی
ما چی د دی خلکو دغه خلوص اوکتو
ما وی ژوند خو ددی خلکو کی دی
مونږ خو د ښار ژوند سره ډير بدل شو
په خپل چم ګاونډ کی هم د یو بله ناخبره یو
څومره مالدار دی دا خلک کوم چی په بانډو کی اوسی ارمان چی داسی ژوند می کولی
په دی عکسونو کی لیدل شوی کلیوال ځلمی
محمد علی نومیږی
خپله شمره می ورته ورکړه ما وی خدایی مو پښور ته راوله چی زه مو میلمانه کړم
(راځئ چی یو څه هڅه اوکړو)
چی د مشینونو په ځایی بیا انسانان شو
مړی له خو هر څوک اوګه ورکوی
باید ژوندو له اوګه ورکړو
نوټ/ دا مو اول کار وو د هنر ټې وی لپاره
د معیاری غزل د جوړولو یو هڅه