پختونخوا

Back to homepage

ستاسو غږ به هنر پورته کوی

که ستاسو چم ګاونډ کی کومه داسی حادثه اوشی چی تاسو غواړی چی خلک تری خبر شی یا په کومه مسله باندی خپل اواز تر واکدارانو رسول غواړئی نو هنر ټي وی به ستاسو غږ خلکو ته رسوی پاڼي ته

Read More

پښؤر حیات اباد فلائی اوور کی کریکونه جوړ شوی دی

پښؤر …. حیات اباد فلائی اوور کی کریکونه جوړ شوی دی

Read More

باچاخان سکول شهباز ګهړه مردان

باچاخان سکول شهباز ګهړه مردان – په ژوند کښې مې دوه وارې په مردان کښې په خپل زیږون شرم محسوس کړې دې. یو په هاغه ورځ چې مشال خان په مردان کښې شهید شويې و, او یو نن چې د

Read More

په پښتو او پښتنو میئن

پهٔ پُښتو او پُښتونولۍ مئين ظفر اقرار د پُښتو دځوان کول پهٔ سندرغاړو کې يو نوم ظفر اقرار هم دی. د ښکلي غږ او ښايسته قد و قامت څښتن دغه سندرغاړې نهٔ يواخې د موسيقۍ لهٔ لارې د خپلې ژبې

Read More