وائي چې دا تصوير کوم مصور

دتصويرونوپه شاه وائي چې دا تصوير کوم مصور جوړ کړو نو خلکو پرې د فخاشۍ او عريانۍ ټاپه ولګوله نو مصور ورته جواب وړکړو چې په دې پينټنګ کښې ما داسې داستان رانغښتے دے چې د هغه تير وخت قيصه

Read More

پښتین پر سر “مزارۍ خولۍ

د پښتین پر سر “مزارۍ خولۍ” د حق غوښتنې او سولې سمبول؟ پلورونکي وايې چې ددې خولۍ نوم “مزارۍ خولۍ” وه خو اوس یې ډېری خلک د “منظور پښتین خولۍ” بولي. پلورونکي وايې چې ددې خولۍ نوم “مزارۍ خولۍ” وه

Read More